Algemene voorwaarden & Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1- Algemeen.

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met De Resonantie – Ann Vanhooreweder (Ondernemingsnummer 0886.029.375). Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en De Resonantie – Ann Vanhooreweder.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met De Resonantie – Ann Vanhooreweder zijn overeengekomen.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze voorwaarden nietig is/zijn of vernietigd wordt/worden, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. De Resonantie – Ann Vanhooreweder en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.
1.4 De Resonantie – Ann Vanhooreweder heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en de inhoud van de De Resonantie – Ann Vanhooreweder websites te wijzigen.
1.5 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan op de website getoonde afbeeldingen of voorbeelden. De Resonantie – Ann Vanhooreweder is te allen tijde gemachtigd illustraties te wijzigen.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten.

2.1 Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Resonantie – Ann Vanhooreweder. De Resonantie – Ann Vanhooreweder is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Resonantie – Ann Vanhooreweder dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 De administratie van De Resonantie – Ann Vanhooreweder geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan De Resonantie – Ann Vanhooreweder verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door De Resonantie – Ann Vanhooreweder verrichte leveringen. De Resonantie – Ann Vanhooreweder erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.4 De ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten; de prijs van het product; klantgegevens als naam, factuuradres en e-mailadres van de klant; het e-mailadres en telefoonnummer van De Resonantie – Ann Vanhooreweder, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
2.5 De Resonantie – Ann Vanhooreweder levert niet uit wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling.

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief verpakkings- en verzendkosten, welke genoemd worden bij de productinformatie, tenzij anders vermeld.
3.2 Wij kunnen enkel betaling via overschrijving op rekening van De Resonantie – Ann Vanhooreweder aanvaarden.
3.3 De klant is bij aanvang van de dienst (activiteit, opleiding, workshop, retreat, vakantieweek, cursus, traject) de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
3.4 Facturen dienen vooraf aangevraagd te worden.

Artikel 4 – Annulatie door de klant.

4.1 Bij het tussentijds stopzetten van de dienst (activiteit, opleiding, workshop, retreat, cursus, traject), geschiedt er geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.
4.2 Bij annulering tot 31 dagen voor aanvang van de dienst (activiteit, opleiding, workshop, retreat, vakantieweek, cursus, traject) is 60% van de totale som verschuldigd ten titel van administratiekost. Nadien is het gehele bedrag verschuldigd.
4.3. Bij annulering tot 15 dagen voor aanvang van de dienst (activiteit, opleiding, workshop, retreat, vakantieweek, cursus, traject) is 100% van de totale som verschuldigd ten titel van administratiekost. Nadien is het gehele bedrag verschuldigd.
4.4. Bij annulatie van de zomerweek ‘ Alles Stroomt ‘ van 31/07/2023 tem 04/08/2023 is volgende regeling ook geldig. Bij annulatie na 01/06/2023 krijg je je voorschot enkel terug als je iemand vindt met voldoende Biodanza-ervaring die jouw plaats inneemt met de goedkeuring van het bedrijf.

Artikel 5 – Overmacht en/of bijzondere omstandigheden.

5.1 In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
5.2 Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, afwezigheid van de lesgever door overmacht …

Artikel 6 – Aansprakelijkheid.

6.1 Tijdens alle dienstverleningen, cursussen en activiteiten georganiseerd door De Resonantie – Ann Vanhooreweder, zowel direct als indirect, is de klant aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van De Resonantie – Ann Vanhooreweder als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
6.2 De Resonantie – Ann Vanhooreweder stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen, diensten en activiteiten.
6.3 De Resonantie – Ann Vanhooreweder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van annulering, uitstellen of andere wijzigingen van de diensten, cursussen, retreat, traject of activiteiten.

Artikel 7 – Structurele belemmeringen.

7.1 De Resonantie – Ann Vanhooreweder is gerechtigd om de klant/deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Artikel 8 – Persoonsgegevens.

8.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
8.2 De gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van De Resonantie – Ann Vanhooreweder. Deze gegevens worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van De Resonantie – Ann Vanhooreweder.
8.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door De Resonantie – Ann Vanhooreweder over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van De Resonantie – Ann Vanhooreweder. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.
8.4 De klant heeft ten alle tijden het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door De Resonantie – Ann Vanhooreweder voor direct marketing doeleinden.

Artikel 9 – Toepasselijke recht en geschillenregeling.

9.1 Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

PRIVACYVERKLARING

Ik doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt als je mijn website https://www.annvanhooreweder.be bezoekt en/of de blogs die ik beheer en/of klant bij mij wordt.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via annvanhooreweder@gmail.com

Voor de leesbaarheid van dit document gebruik ik de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt De Resonantie – Ann Vanhooreweder bedoeld.

Artikel 1 Doeleinden en gegevens

Wat verzamel ik, wat gebruik ik en voor welk doel?

1.1. doel: verzenden van inspiratiebrieven

Als je je hiervoor hebt aangemeld en je naam, e-mailadres en telefoonnummer hebt gegeven, dan ontvang je de wekelijkse inspiratiebrief. Als je mijn inspiratiebrief niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan iedere inspiratiebrief.

1.2. doel: gegevens over gedrag en bezoek aan website en blogs

Op www.annvanhooreweder.be  en de blogs vermeld onder 5.2. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als jouw browser je IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meezendt, dan gebruik ik die voor de statistieken van mijn website & blogs en om de werking van mijn website & blogs gebruikersvriendelijker te maken. Ik kan dan zien hoe vaak en wanneer mijn website & blogs bezocht worden, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.

1.3. doel: aanbieden van diensten

Ik gebruik jouw gegevens ook om je via mijn sessies, workshops, trainingen, trajecten, retreats, cursussen, opleidingen te kunnen helpen en om deze te verbeteren of te verfijnen.
Mijn diensten omvatten Biodanza, Meditatie, Bosbaden & bewustzijnsverruiming zowel live als online.

1.4. doel: overig

Jouw e-mailadres, je vestigingsadres en/of naam gebruik ik om te factureren en voor mijn boekhouding. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

Artikel 2 Derden

Het kan zijn dat ik – in uitzonderlijke situaties (bijvoorbeeld gerechtelijk onderzoek) – je gegevens met anderen moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden.

Artikel 3 Beveiliging

Ik doe mijn best om de gegevens die ik heb verzameld te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen elke vorm van onrechtmatig gebruik. Ik richt mij organisatorisch daarop in en ik neem technische maatregelen. Het beschermingsniveau hangt wel af van de stand van de techniek, de kosten ervan en de risico’s die het verwerken van gegevens met zich meebrengen.

Artikel 4 Inzage

Als je wilt, kan je altijd inzage krijgen in jouw persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen door een mail te zenden naar annvanhooreweder@gmail.com. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van mij. Ik check wel eerst of het verzoek wel echt van jou komt.

Artikel 5 Cookies

5.1. cookies: website van De Resonantie
De website www.annvanhooreweder.be maakt geen gebruik van cookies.

5.2. cookies: blogs van De Resonantie

Momenteel beheer ik nog geen openbare blogs en ik maak geen gebruik van cookies:
https://-

5.3. cookies: delen op sociale netwerken

Op de website en blogs vermeld onder 5.1. en 5.2. zijn knoppen opgenomen om mijn posts te kunnen delen op sociale netwerken Facebook. Als jij deze knoppen gebruikt, word je naar een externe website van bedrijven geleid. Lees de privacy verklaringen van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ welke persoonsgegevens deze bedrijven verwerken en hoe ze met jouw privacy omgaan.

Artikel 6 Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan ik wijzigen. Ik adviseer je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of deze privacyverklaring is gewijzigd. Als ik iets wijzig dat relevant is (taalfouten zijn m.i. niet relevant), dan vermeld ik dat op mijn website en/of hoor je dit rechtstreeks door een bericht dat ik je per e-mail bezorg.

Artikel 7 Gegevens van mijn bedrijf

De Resonantie – Ann Vanhooreweder (eenmanszaak)
ondernemingsnummer 0886.029.375

Ann Vanhooreweder, Lange Molenstraat 127, B – 8200 Brugge Sint-Andries
annvanhooreweder@gmail.com

Brugge Sint-Andries, 25 mei 2018
Ann Vanhooreweder